6 Smarttransport

Kapittel under utvikling

6.1  Innledning

Smarttransport er en viktig del av arbeidet for å sikre mobilitetsbehov for alle. Gjennom bruk av internett, trådløse løsninger og elektronisk utstyr er målet å skape en universelt utformet reisekjede, der alle skal kunne benytte seg av tilgjengelige reiseveier. Ved hjelp av disse hjelpemidlene kan informasjon bli mer tilgjengelig, det kan bli lettere å planlegge reiseveien, samt at det kan bli enklere å kommunisere med personell. Det kan også bidra til oppdatert sanntidsinformasjon. I hovedsak er disse hjelpemidlene basert i ulike applikasjoner som kan brukes sammen med en smarttelefon. Smarttelefoner er derfor sentralt som et verktøy i smarttransport. De fleste av applikasjonene nevnt under er produsert av utenlandske firmaer, men med dagens teknologi er de tilgjengelige på tvers av landegrenser – og de fleste er oversatt til norsk. Det finnes lite innenfor smarttransport som kan brukes som hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne på det norske markedet.  
 
Under dette kapitlet kommer en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler innenfor smarttransport. Kapitlet er i første del delt inn i ulike funksjonsnedsettelser, deretter kommer en oversikt over arbeid under utvikling. Det vil si prosjekter innenfor smarttransport som ikke enda er realisert, men er nå under utvikling for å kunne ta smarttransport videre og gjøre hverdagen mer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Til slutt finnes det også en oversikt over hjelpemidler som kan brukes på tvers av brukergrupper.

6.2  Universell utforming og smarttransport

For å få et innsyn i flere årsaker til at smarttransport, inkludert bruk av smarttelefoner, kan være essensielt for universell utforming, kan man se på studiene gjennomført av «The Disability Innovation Institute» i Australia, der de har kommet frem til at bruken av smarttelefoner gir økt mulighet for sosialisering, økt følelse av å høre hjemme i en gruppe og økt sosial tilhørighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

6.3  Fra veiledninger og standarder:

 

6.4  Utfordringer og løsninger knyttet til smarttransport

6.4.1  Synshemninger

Under følger en oversikt over smartløsninger som er utviklet, eller under utvikling, for å hjelpe personer med ulike synshemninger. Ofte er disse løsningene basert i ulike applikasjoner til smarttelefoner. Når det gjelder offentlig transport, kan det oppstå en rekke utfordringer for personer med nedsatt syn. Blant annet er tilgjengelig lyd-basert informasjon essensiell, der det vanligvis blir gitt informasjon i form av skilt som ved en togstasjon eller en terminalHer kan smartteknologi være en god støttespiller. I tillegg kan smartteknologi gi muligheter til å få omgivelsene beskrevet gjennom 3D-teknologi.  Målet er dermed at smartteknologi kan, for eksempel gjennom bildegjenkjenning og ansiktsgjenkjenning, hjelpe personer med nedsatt syn til en mer universelt utformet reisekjede. 

NAVIGUEO+ HIFI
 Systemet er skapt for lettere å kunne formidle nødvendig informasjon til alle. Gjennom en applikasjon på smarttelefonen kan ulike lyd-veiledere aktiveres for å gi informasjon om blant annet beliggenhet, avganger og annet. Disse lyd-punktene blir installert på ulike interessepunkter, som blant annet kan være inngangen til en togstasjon eller beliggenheten til skranker. Dette systemet er i dag installert på for eksempel ulike metrostasjoner i Paris.  
 
Accessible Pedestrian Signals (APS) 
APS, eller Tilgjengelige Fotgjengersignaler, er utviklet for å bedre kunne informere fotgjengere med en synsnedsetting om forholdene i lyskryss. Byer kan gi informasjon om hvilke lyskryss som har denne muligheten, som igjen gir fotgjengeren mulighet til å planlegge turen sin slik at disse lyskryssene kan oppsøkes og brukes for en tryggere reisekjede rundt i byen. På dette feltet har vi blant annet det franskproduserte produktet aBeacon Accessible Pedestrian Signalssom er et redskap for dette.  
 
Høytlesning fra smarttelefoner
 
Høytlesning fra smarttelefoner er teknologi som lar personer med nedsatt syn få all informasjon fra smarttelefoner uten bruk av bilder. Informasjon om blant annet tekstmeldinger, batterimengde og bruk av applikasjoner blir lest høyt. For Apple-produkter heter dette hjelpemiddelet VoiceOver, og for Android-produkter heter det TalkBack 
 
Diktering 
Ved bruk av smarttelefoner, er også diktering et nyttig hjelpemiddel for personer med nedsatt syn. Her kan man manøvrere seg rundt på telefonen ved hjelp av tale. Dette er hjelpemidler som tilbys blant annet av Apple. Her er systemet kalt Siri, og man kan gi systemet en rekke kommandoer som fører til at man ikke er avhengig av å kunne se en telefonskjerm for å bruke den. Microsoft har også produsert et slikt verktøy som er kalt Cortana. Dette fungerer i stor grad likt som Apple sitt system Siri, men her er det snakk om manøvrering på datamaskin ved hjelp av stemmen. Videre har også Google produsert sin egen versjon av dette, som blir kalt for Google Assistant 
 
Moovit  
En applikasjon som er laget for offentlig transport. Denne hjelper til med trafikkinformasjon i samtid. Det vil si at samtidig som trafikkbildet endrer seg, vil applikasjonen kontinuerlig oppdatere sin informasjon om trafikken. Dette hjelpemiddelet kan være til stor nytte ved for eksempel situasjoner der lydannonseringer er skrudd av. Dette kan for eksempel oppstå som en feil på buss, trikk eller bane.  
 
Soundscape 
Soundscape er en applikasjon som er utviklet for å gi personer med synshemninger en detaljert beskrivelse av situasjonen rundt. Ved hjelp av 3D-teknologi kan smarttelefonen plukke opp omgivelsene rundt den reisende, og dermed gi vedkommende en detaljert beskrivelse av dem. Dette kan for eksempel være nyttig i et lyskryss der det er viktig med kontinuerlig informasjon. Videre kan det også være nyttig ved uforutsigbare situasjoner, eller uventede situasjoner der man trenger mer informasjon enn det man kan planlegge på forhånd.  

6.4.2  Hørselshemninger

For personer med nedsatt hørsel er det også blitt arbeidet med en rekke applikasjoner for å gjøre reiseveien mer tilgjengelig. Utfordringer som kan oppstå for personer med nedsatt hørsel på reise, er blant annet når informasjon blir gitt over høyttalere, mens det ikke er tilstrekkelig med skriftlig informasjon. En annen utfordring er kommunikasjon; dette kan være når man skal ha kontakt med personell i ulike sammenhenger. Det er sjeldent man har tilgjengelig personell som bruker tegnspråk, og da kan smartteknologi være sentralt. Smartteknologi kan blant annet oversette gruppesamtaler slik at brukeren kan få med seg alt som blir sagt, og hvem som snakker. Det finnes også applikasjoner for transkribering av tekst til tale for å lettere kunne kommunisere med omgivelsene. Dette er bare noen eksempler på hvordan smartteknologi kan gjøre reiseveien enklere: 
 
Ava: an instant transcription app 
Applikasjonen er skapt for at personer med nedsatt hørsel lettere kan følge en gruppesamtale. Ava transkriberer samtalen mens den er i gang, og legger i tillegg til hvem som sier hva. Det vil si at det blir lagt til navn til den talende slik at personen med nedsatt hørsel lettere kan følge med på hvilken informasjon som kommer fra hvem. Den legger også inn tilstrekkelig med vokabular slik at samtalen skal oppfattes som så komplett som mulig.  
 
RogerVoice  
En annen applikasjon som fungerer på samme måte som Ava, er RogerVoice. Dette er en franskprodusert applikasjon som gjør gruppesamtaler lettere tilgjengelig. Denne applikasjonen har blitt gjort tilgjengelig på 90 språk.  
 
Microsoft Translator
 
Microsoft Translator er et program som kan legge til tekster og forklaringer på online videoer. Det vil si at programmer og videoer som blir publisert på nettet, kan lettere gjøres tilgjengelig for alle.  
 
Virtuelle Assistenter Siri og Google Assistant 
Man kan også benytte seg av Apple og Google sine hjelpemidler, men som nevnt under i kapitlet for hjelpemidler for personer med synsnedsettelser, blir disse hjelpemidlene mer relevante for slike funksjonsnedsettelser – da de hovedsakelig fokuserer på å transkribere visuelle stimuli til lyd. 

 

6.4.3  Bevegelseshemninger  
 

Når det gjelder bevegelseshemninger, er fortsatt smarttransport essensielt, men det blir utviklet en rekke hjelpemidler som ennå ikke er på markedet, som mest sannsynlig kommer til å bli essensielfor personer med nedsatt bevegelsesevne. Under 6.4.6 finnes en oversikt over hva som arbeides med nå. En av problemområdene som arbeides med er hvordan man skal kunne distribuere tilstrekkelig med informasjon om tilrettelagte reisealternativer for brukere. Her har de nå kommet med noen løsninger. 
Under dette kapittelet finnes et par applikasjoner som kan gjøre reisekjeden enklere for personer med nedsatt bevegelsesevne.  

 
Wheelmap 
Denne applikasjonen er skapt for å skape et nettverk av informasjon om ulike steders tilgjengelighet. Den er laget som et kart der man kan gå inn å få en oversikt over hvilke restauranter, butikker, kafeer osv. som er gjort tilgjengelig for hovedsakelig rullestolbrukere. Appen er lagt opp slik at brukerne av applikasjonen også har mulighet til å gå inn å legge til informasjon, anbefalinger og rettinger.   
 
Google Maps 
Denne applikasjonen er den mest brukte innenfor GPS navigering i verden. Den kan brukes til å kunne lage den mest gunstige reiseruten i forkant av reisen. I tillegg har applikasjonen en funksjon som heter “Rullestoltilgjengelighet”. Ved å aktivere denne kan man få en oversikt over hvilken reiserute som gir den mest optimale reisen ved bruk av rullestol. Et eksempel på dette kan være offentlige transportmidler uten trapper, eller med heis.  
 

6.4.4  Kognitive funksjonsnedsettelser

I dette kapittelet blir det nevnt et utvalg applikasjoner som kan være et hjelpemiddel for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Disse er ikke utelukkende relatert til transport, men kan brukes på en rekke områder. Allikevel kan de være viktige hjelpemidler for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse for å ha muligheten til å ta i bruk offentlig transport.  
Applikasjonene nevnt nedenfor har som funksjon å blant annet gjøre kommunikasjon lettere med personell i transportsammenheng. 
 
WatchHelp 
WatchHelp er en applikasjon for mobiltelefon som er koblet opp til en smartklokke. Applikasjonen sender meldinger til smartklokken i form av bilder om for eksempel dagens gjøremål. Det vil si at klokken gir et lite signal om et nytt gjøremål, som lett kan tolkes ved hjelp av bruk av bilder i stedet for tekst. Applikasjonen kan da programmeres til å tilpasses den enkelte personens behov 
 
 
Googleprosjektet “Euphonia
Dette er et prosjekt som kan hjelpe personer med nedsatt taleevne, til lettere å kunne kommunisere. Det er et program som er laget for å kunne kjenne igjen den enkelte personens atypiske tale, for så å transformere den til et språk som lettere forstås av alle. Dette kan gjøre det enklere for alle å kunne kommunisere på sitt nivå.  
 
The Open Voice Factory 
The Open Voice Factory er en gratis applikasjon som har mye av de samme bruksområdene som Googleprosjektet “Euphonia”, men fokuserer på konverteringen av bruk av kommunikasjonsbrett til andre

kommunikasjonsapparater. Applikasjonen er skapt for voksne og barn, og gir muligheten til å kunne kommunisere med tale ved å for eksempel trykke på bilder på et kommunikasjonsbrett. Dette er en applikasjon som tidligere har vært veldig dyr i bruk, og ikke tilgjengelig for alle. Med The Open Voice Factory har dette nå blitt mye mer tilgjengelig. 

IFFT
IFTT står for “IF This Then That” og er en applikasjon er som er laget for å koble sammen alle applikasjonene man har på sin smarttelefon. Ved å gjøre dette kan man lettere ta i bruk smarttelefonen og alle dens muligheter.

 

6.4.5  Eldre med funksjonsnedsettelse 
 

Digitaliserte boliger 
Målet med bruk av smarte løsninger og velferdsteknologi høy alder er å kunne gi brukeren muligheten til økt selvstendighet. Samtidig skal disse løsningene gi en tryggere og mer digitalisert hverdag. Med mer digitalisert hverdag er det snakk om å lettere kunne kommunisere med andre.  
En måte å oppnå dette på er å konvertere boliger til å være smarthjem. Ved hjelp av noen enkle applikasjoner kan man konvertere boligen til å kunne hjelpe til med å skape et mer behagelig og selvstendig liv. Et eksempel her er applikasjonen Oval som kan oppdage endringer i bevegelse, temperatur og lys. Ved hjelp av denne kan man få beskjed om det er noe ny eller uventet aktivitet fra hjemmet, og dermed vite når man burde gå inn å se til brukeren, uten å måtte forstyrre privatlivet for mye. Videre finnes det også applikasjoner for overvåkning av de fysiske prosessene til brukeren når de ligger i en seng, som pust og hjerterytme. Det finnes applikasjoner for talestyrte hjem, som kan gi eldre med aldersrelaterte funksjonsnedsettelser muligheten til å for eksempel skru på lys og kaffetrakter uten å måtte flytte på seg, og smartlåser, som vil si at brukeren kan komme og gå fra hjemmet sitt uten å måtte tenke på bruk av nøkkel.  

 

6.4.6  Arbeid under utvikling:

Arbeid under utvikling referer til prosjekter som enda ikke er realisert, men som er under utvikling. Det vil si at de av ulike grunner ikke enda kan realiseres. Selvkjørende biler er et eksempel på dette, da teknologien for selve bilen eksisterer, men å sette den i trafikksystemet ikke er mulig endaKunstig intelligens (AI) er en av faktorene som skal tas i bruk innenfor disse feltene.  
Kunstig intelligens er blant annet maskinlæring, som vil si at de teknologiske løsningene som blir brukt kan tilpasse seg og lære av ulike brukere og situasjoner.  
 
Selvkjørende biler 
Selvkjørende biler er et prosjekt som har vært i omløp i flere år nå, men på grunn av restriksjoner ennå ikke har kunnet blitt satt til livs. Det er mange ulike produsenter som arbeider med dette, og den selvkjørende bilen finnes, men den kan enda ikke være på veier. 
Ideen er at bilen skal kunne være fullt operasjonell uten noen påvirkning av sjåføren under bilturen. Dette vil kunne gjøre hverdagen betraktelig enklere for en rekke brukergrupper. Ved for eksempel en bevegelseshemning kan en selvkjørende bil gjøre reisekjeden betraktelig både enklere og tilgjengelig. Ved en synshemning kan man oppnå tilsvarende fordeler.  
 
Wandercraft  
Wandercraft er et exoskjelett. Et exoskjelett er et hjelpemiddel hovedsakelig utviklet for personer med nedsatt bevegelsesevne. Exoskjelett er en robotteknologi, som kan festes på kroppen. Den kan tilpasses for ulike brukerbehov, og målet er å kunne hjelpe for eksempel eldre og personer med nedsatt bevegelsesevne til å gå. Skjelettet fungerer som en maskin som både holder deg oppe, og samtidig gjør gange mulig. Wandercraft er en av flere produsenter som arbeider med dette hjelpemiddelet.  
Se også forskningsnytt fra NTNU og SINTEF på det samme området. 

  
Humble Lamppost Intelligent Public Lightning 
Et annet prosjekt innenfor smart transport er “intelligente” lyktestolper. Prosjektet er basert på en lyktestolpe som kan gjøre mye mer enn å lyse opp veien. De skal blant annet være utstyrt med høyttalere som kan aktiveres ved å være i nærheten av dem. Lyktestolpene kan formidle informasjon om hvor man er, og hvor man kan gå videre. Informasjonen som blir gitt skal være utformet på en slik måte at den kan tilrettelegges for den enkelte sine brukerbehov.  

 

6.4.7  Andre smartløsninger som kan brukes av flere brukergrupper:

MaaS
Dette er en applikasjon som kobler sammen alle typer transport som er tilgjengelig for brukere. Det vil si at applikasjonen leter frem de transportmulighetene som er tilgjengelig for den enkelte personen og gir en detaljert oversikt over ulike reiseruter. Det vil si at brukeren kan planlegge den mest tilrettelagte reiseruten, samtidig som applikasjonen gir muligheter for å betale for reisen. Man kan dermed starte reisen med all nødvendig informasjon, samt billetter. 

StreetCo
Denne applikasjonen er også produsert for å gjøre reiseruten så tilrettelagt som mulig, men her er det fokus på direktesendte oppdateringer av mulige endringer og hindringer på veien. Det er et GPS system som sender ut notifikasjoner om hvor det kan ha oppstått endringer (som for eksempel veiarbeid), men også om tilgjengelige fasiliteter i nærheten. 
 

MappedED 
MappedED er en plattform som er skapt for studenter med nedsatt funksjonsevne. Den er basert på ulike universiteter rundt i Europa, og med en oversikt over deres tilgjengelighet. Den er skapt for studenter som reiser gjennom Erasmus-programmet, og skal gjøre det enklere for alle å for eksempel kunne ta et semester på utveksling. Ved hjelp av dette programmet kan man lettere planlegge hvor man skal reise, og om det er tilstrekkelig med tilrettelegging der man vil reise. 

 The Evolvable Walking Aid 
Dette er et hjelpemiddel der man har flere ulike deler som kan settes sammen til ulike bevegelseshjelpemidler. Delene kan settes sammen til en stokk eller krykke. Ved hjelp av dette, er man ikke avhengig av å måtte kjøpe nye bevegelseshjelpemidler hvis funksjonsnedsettelsen endrer seg, men man kan heller bygge om den man allerede har. 

Evelity 
Evelity er den første applikasjonen skapt for innendørsnavigering. Den kan tilpasses den enkelte brukeren sine behov, og dermed gi en detaljert beskrivelse av hvordan man kan manøvrere seg inne i selve bygningen. Den kan gi informasjon om alt fra togstasjoner, kjøpesentre, universiteter osv. Ved bruk av applikasjonen gir den en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man lettest mulig kan komme seg frem. 
Applikasjonen kan kobles sammen med for eksempel VoiceOver eller TalkBack (som er nevnt under Synshemninger) slik at den kan brukes av personer med nedsatt syn. I tillegg er det egne funksjoner i programmet som kan gi en forenklet beskrivelse av reiseruten for personer med nedsatt kognitiv funksjon. 
 

Uber
Uber er en transporttjeneste, som i hovedsak er basert i deres applikasjon. Tilbudet er en drosjeløsning hvor man kan bruke applikasjonen til å bestille og tilrettelegge reisen. Her har man muligheten til å legge til om man for eksempel reiser i rullestol, eller har med seg en servicehund. Uber har i tillegg forhåndsberegnet pris slik at man kan vite hvor mye reisen kommer til å koste før man bestiller den, samt informasjon om hvor reisen går og når det er forventet ankomsttid. Dette kan deles med andre brukere av applikasjonen, slik at man kan sikre en sikrere reise. 

 

6.4.8  Mer kilder for smarttransport:

Digitaliseringsstyrelsen
Et dansk oppslagsverk hvor man kan søke på ulike applikasjoner som kan brukes for personer med nedsatt funksjonsevne. I søkeportalen er det mulig å legge inn hvilke funksjonsnedsettelser som er relevant, og hvilken kategori man ønsker å søke innenfor. Det er en rekke applikasjoner tilgjengelige gjennom portalen. En del av applikasjonene er basert i danske byer, men siden kan brukes som et godt oppslagsverk for å se hva som er tilgjengelig av applikasjoner. Man kan også velge om man ønsker språket på dansk eller engelsk.   

 

6.4.9 Kilder av interesse:

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/pilotprosjekt-for-hc-parkering/#gref
Oslo Kommune har satt i gang et prosjekt der målet er å gjøre handicapparkering mer tilgjengelig. Ved hjelp av sensorer under bakken kan man lett få vite hvilke parkeringsplasser som er ledige, til og med før man har reist hjemmefra. 

https://appbiblioteket.no/
NAV sitt applikasjonsbibliotek skal vise til applikasjoner som kan brukes som hjelpemidler for blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Siden kan brukes som en søkemotor for tilgjengelige applikasjoner innenfor området. De fleste resultatene er rettet mot personer med aldersrelaterte funksjonsnedsettelser.  

http://www.isaac.no/fagstoff/om-ask/
En norsk applikasjon som hjelper personer med nedsatt kommunikasjonsevne til å lettere kunne kommunisere.  

https://www.minetegn.no/Minetegn-HTML5/
Minetegn er også en norsk applikasjon som gir deg muligheten til å skape egne tegn som kan kommuniseres med. Denne kan for eksempel brukes av personer med nedsatt taleevne, og som i tillegg ikke bruker det standardiserte alfabetet. Dette er både en hjemmeside og en applikasjon.