10 Prosesser: Planlegging, gjennomføring og styring

10.1         Innledning

Dette kapitlet omfatter planprosesser i forbindelse med prosjekter knyttet til buss-, bane- og togtransport og infrastruktur, gjennomføring og styring.

Det skal i henhold til plan- og bygningsloven alltid vurderes om universell utforming er relevant for planer og prosjekter, og dette vil igjen være viktig i forhold til infrastruktur for buss-, bane- og togtransport. Man skal også dokumentere de valgene som er tatt, og ta hensyn til brukermedvirkning. Et annet element er krav til drift og vedlikehold for å sikre universell utforming.

Prosesser rundt universell utforming av buss-, bane- og togtransport og infrastruktur er et eksempel på såkalt menneskeorientert utviklingsprosess[i]. En slik prosess har som fellestrekk at de har følgende trinn:

 1. Planlegging og tilrettelegging for en menneskeorientert utviklingsprosess.
 2. Forståelse for og spesifisering av brukskonteksten.
 3. Spesifisering av brukerkravene.
 4. Produksjon av designløsninger for å møte brukerkravene.
 5. Evaluering av designløsningene mot kravene.
 6. Etablering av en utviklingsgruppe som har tverrfaglig kompetanse og perspektiver.

For å oppnå universell utforming bør berørte brukere av løsningene, i denne sammenheng ferger og hurtigbåter, involveres i prosessen på flere trinn, jfr. punkt 7.3. I det følgende gis det veiledning i hvordan man gjennomfører en god prosess for å sikre universell utforming.

10.2         Planlegging og universell utforming

Det er sentralt å ta med universell utforming fra planleggingsfasen. Målet er å forankre universell utforming hos så vel bestiller som prosjekteier og prosjektleder, og rekruttere gode brukermedvirkere. I dette inngår å kartlegge potensielle brukergrupper (passasjergrupper) og andre interessenter. Planlegging omfatter forståelse og spesifikasjon av brukskonteksten, dvs. at man gjennomfører en kartleggings- og dialogprosess. Den kan omfatte:

 • Beskrivelse av brukere og interessenter (f.eks. alderssammensetting).
 • Relevante egenskaper og karakteristika for brukerne (f.eks. pendlere, turister, fastboende).
 • Brukernes oppgaver, målsettinger og behov (f.eks. del av gjennomfartsvei, turisme, skolevei osv.).
 • Relevante tekniske, fysiske, sosiale og kulturelle forhold (vanskelige værforhold, behov for spesiell kompetanse hos mannskapet ved utøvelse av tjenester osv.).
 • Hvilke hjelpemidler som løsningene må fungere sammen med (f.eks. elektronisk formidling av informasjon forhold til blindes bruk av IKT).
Bilde av flere hender over et kart, den ene hånden peker på kartet.

Figur 42: Planarbeid (foto: Statens vegvesen)

10.3         Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et viktig verktøy for å sikre gode løsninger for universell utforming, i flere faser av planleggingsprosessen. Brukermedvirkning kan foregå på systemnivå og individnivå, dvs. om brukerne er representanter for en større gruppe, som en interesseorganisasjon eller råd for funksjonshemmede, eller som de deltar for å dele sine personlige erfaringer. Ofte vil en brukerrepresentasjon på systemnivå være det beste for å sikre mest mulig representativitet.

Allerede fra planleggingen bør det identifiseres representanter for brukergruppene, men samtidig skal man sikre at behovene til de som ikke er representert gjennom brukermedvirkerne blir representert.

Interesseorganisasjonene av brukere, kompetansemiljøer, brukergrupper eller enkeltbrukere kontaktes og inviteres til deltakelse. Deres rolle i prosessen skal klargjøres og grad av medvirkning, omfang og kompensasjon klargjøres, samt prosedyrer for konflikthåndtering og prioritering.

Det er også viktig at man sørger for brukermedvirkning under alle relevante faser av prosessen, enten det er utforming av et produkt eller en tjeneste. Se også Kap. 9 Anskaffelser.

10.4         Kravspesifikasjoner

Kravspesifikasjonene ved anskaffelser av produkter og tjenester skal være klare på hva man legger i kravet om universell utforming. Målet med kravspesifikasjonen er å produsere løsninger som møter brukerkravene. Man skal utvikle designløsninger som kan brukes av så mange som mulig, og vurdere designalternativer. Disse bør evalueres av brukermedvirkerne så tidlig som mulig. I forbindelse med fergetransport vil dette gjelde en rekke elementer som er nevnt i kapitlene i denne veilederen. I forbindelse med utvikling av kravspesifikasjoner er det viktig å identifisere og følge relevante tilgjengelighetsretningslinjer, som lov og forskrift, håndbøker og standarder for universell utforming.

10.5         Evaluering og dokumentasjon

En viktig del av prosessen er evalueringen, for eksempel av produkter og tjenester, basert på tilbakemeldinger fra brukere av produktene og tjenestene virksomheten tilbyr. Løsningene skal evalueres i forhold til brukerkravene og veiledende retningslinjer for universell utforming. Noen punkter som kan inngå i en evalueringsprosess kan være:

 • Testing av hvorvidt designløsningene fungerer sammen med eventuelle individuelle tekniske hjelpemidler (leselister/nettlesere/annen IKT; ramper og døråpninger/rullestol; teleslynge/høreapparat og informasjon/kognitive utfordringer).
 • Systematisk evaluering av designforslag sammen med brukermedvirkere.
 • Evaluering av løsningsforslag i realistisk brukskontekst (test av kontrast i kabin sammen med synshemmede, test av lydanlegg med hørselshemmede osv.)
 • Informere alle som er involvert om resultat av testing og evaluering.
 • Sikre at løsningene ombord og på stasjoner og terminaler oppfyller kravene i lovgivningen og at det er konsensus om at løsningen har riktig kvalitet og møter de spesifiserte brukerkravene.
Foto av to personer som arbeider ved dataskjermer

Figur 42: Modellbasert prosjektering (Foto: Statens vegvesen)

10.6         Krav til drift og vedlikehold

Etter at et produkt er mottatt, er drift og vedlikehold viktig med henblikk på å bevare det ønskede nivået på det som er anskaffet. Også i denne fasen er et system for tilbakemeldinger fra brukere viktig, for å kontrollere hvordan transportmiddel og infrastruktur fungerer under ulike forhold, for eksempel i vinterhalvåret. Universell utforming må inkluderes som en del av sikkerhetsstyringssystemet i driftsfase om bord.

Gode regler for vedlikehold i form av snørydding, renhold, belysning osv. skal systematisk følges.

 

 

 

[i] En slik prosess er beskrevet i blant annet standardene NS-ISO 9241-210 og NS 11040, jfr. www.standard.no.