3 Tog

Foto av tog som på stasjon, med oppmerksomhetsfelt og ledelinjer

Figur 10: Tog som ankommer stasjon i Stavanger med ledelinje og oppmerksomhetsfelt på perrongen (Foto: Rudolph Brynn, Universell Utforming AS)

3.1 Innledning

Jernbane har krav til universell utforming som omfatter adgang til vognmateriellet, å kunne bevege seg mellom vogner og seterader inne i passasjervogner, tilgang til informasjon og universell utforming av infrastrukturen i stasjonsområder.

3.2 Om togtransport og universell utforming

Togtransport er sentralt for mange passasjerer med nedsatt funksjonsevne, både de som pendler til og fra utdanning eller arbeid, og de som skal på lengre reiser i landet.

3.2.1 Krav i lov og forskrift

Jernbanelovgivning omfatter følgende lovgivning:

Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften)

Denne forskriften har hjemmel i jernbaneloven og ble fastsatt 2011-07-01 av Statens jernbanetilsyn. Forskriften tar opp krav til universell utforming av plattformer og at høyde- og avstandsforskjeller mellom tog og plattformer skal minimaliseres slik at passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning ivaretas.

Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften)

Forskriften har hjemmel i jernbaneloven og ble fastsatt 2017-01-01 av Statens jernbanetilsyn. Forskriften krever ikke universell utforming, men tilrettelegging.

Vedlegg til forskriften – krav til kjøretøy omhandler tillatelse til ibruktaking. Pkt. 5.1.2. Ombordstigningshjelpemidler sier at

«Bruk av ombordstigningshjelpemidler for å minske gapet mellom plattform og kjøretøy skal alltid vurderes. Hvis gapet mellom plattform og kjøretøyet er uforsvarlig stort, skal det av hensyn til sikkerheten finnes egnet ombordstigningshjelpemiddel på kjøretøy eller plattform for sikker ombordstigning og avstigning. Kravene i TSI PRM punkt 4.2.2.12 gjelder tilsvarende for slike ombordstigningshjelpemidler.»

Forskriften tar også opp seter og spesielle ordninger for bevegelseshemmede, særlige passasjerinnretninger og løftesystemer. Videre tar forskriften opp nødssituasjoner og evakuering av orienterings- og bevegelseshemmede.

Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften)

Forskriften trådte i kraft 2015-01-01 og tar opp flere relevante krav:

 • Plattformer – lengde, høyde og avstandsforskjeller;
 • Tuneller og broer;
 • Evakuering

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)

Forskriften trådte i kraft 2015-09-28 og har hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Forskriften bestemmer at TSI-PRM gjelder i henhold til EØS-avtalen og håndheves av Statens jernbanetilsyn

Figur 11: Heggedal stasjon med farefelt og ledelinjer (Foto: BaneNor v/Terje Borud.)

EU lovgivning

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

Forordningen tar bl.a. opp krav i forbindelse med rettigheter for togpassasjerer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter at:

 • reiseinformasjon skal spesielt tilpasses hørsels- og synshemmedes behov;
 • ved forsinkelser skal jernbanevirksomheten ha spesiell oppmerksomhet på behovene til passasjerer med nedsatt funksjonsevne og deres behov;
 • forbud mot diskriminering av passasjerer ved ombordstigning og transport;
 • plikt til informasjon overfor passasjerer med nedsatt funksjonsevne dersom vedkommende er nektet ombordstigning av sikkerhetshensyn;
 • krav om tilgjengelighet til plattformer, stasjoner og vogner;
 • krav om tilrettelegging på ubemannede stasjoner og stasjoner uten ledsagende personell;
 • krav til assistanse på stasjoner;
 • krav til assistanse om bord på toget;
 • betingelser for assistanse – krav om forhåndsvarsel osv.;
 • krav om erstatning av hjelpemidler.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne

I TSI-PRM står følgende bestemmelser:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjonsevne og personer med nedsatt bevegelsesevne, som angitt i vedlegget.

Artikkel 2

Virkeområde

 1. TSI-en får anvendelse på delsystemene «Infrastruktur», «Drift og trafikkstyring», «Telematikkprogrammer» og «Rullende materiell» som beskrevet i nr. 2 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF og i nr. 2.1 i vedlegget til denne forordning. Den omfatter alle aspekter ved disse delsystemene som er relevante for tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne.
 2. TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett:
 3. a) Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som beskrevet i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.
 4. b) Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, som beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.
 5. c) Alle andre deler av jernbanenettet.

TSI-en omfatter ikke de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF.

 1. TSI-en får anvendelse på all ny infrastruktur eller alt nytt rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 som tas i bruk etter anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12, idet det tas hensyn til nr. 7.1.1 og 7.1.2 i vedlegget.
 2. TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur eller rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 som allerede er tatt i bruk på jernbanenettet (eller deler av det) i en medlemsstat på anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12.
 3. TSI-en får imidlertid anvendelse på eksisterende infrastruktur og rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 dersom den/det skal fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til artikkel 8 i denne forordning og nr. 7.2 i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3

Samsvarsvurdering

 1. Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter og delsystemer nevnt i avsnitt 6 i vedlegget skal bygge på modulene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(1).
 2. Sertifikatet for typeprøving eller konstruksjonskontroll for samtrafikkomponenter er gyldig i fem år. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type tas i bruk uten ny samsvarsvurdering.
 3. Sertifikater nevnt i nr. 2 som er utstedt i samsvar med kravene i vedtak 2008/164/EF, er gyldige til den opprinnelig fastsatte utløpsdatoen, uten at det er nødvendig med en ny samsvarsvurdering. For at et sertifikat skal kunne fornyes, skal konstruksjonen eller typen vurderes på nytt bare i forhold til nye eller endrede krav angitt i vedlegget til denne forordning.
 4. Moduler til universaltoaletter som er vurdert mot kravene i kommisjonsvedtak 2008/164/EF, skal ikke vurderes på nytt dersom de er beregnet på rullende materiell av eksisterende konstruksjon som definert i kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014(2).

Artikkel 4

Særtilfeller

 1. Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3 i vedlegget, er de kravene som skal være oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevnen i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske forskriftene som er i bruk i den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de delsystemene som omfattes av denne forordning.
 2. Innen 1. juli 2015 skal hver medlemsstat underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om
 3. a) de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1,
 4. b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1,
 5. c) hvilke organer utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF som skal utføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til særtilfellene angitt i nr. 7.3 i vedlegget.

Artikkel 5

Langt framskredne prosjekter

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat innen ett år etter at denne forordning har trådt i kraft, oversende Kommisjonen en liste over pågående prosjekter på sitt territorium som er langt framskredne.

Artikkel 6

Nyskapende løsninger

 1. Den teknologiske utviklingen kan kreve nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt i vedlegget, eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan anvendes på.
 2. Nyskapende løsninger kan berøre delsystemene «Infrastruktur» og «Rullende materiell» og deres deler og samtrafikkomponenter.
 3. Dersom det foreslås en nyskapende løsning, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, angi på hvilken måte den fraviker den relevante bestemmelsen i TSI-en angitt i vedlegget, og framlegge den for Kommisjonen for undersøkelse. Kommisjonen kan be Byrået om å uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen, og kan eventuelt rådføre seg med relevante berørte parter.

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF (EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1).

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 228).

 1. Kommisjonen skal uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og den vurderingsmetoden som kreves i TSI-en for å gjøre det mulig å bruke denne nyskapende løsningen, utarbeides og deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen. Dersom uttalelsen er negativ, kan forslaget til nyskapende løsning ikke benyttes.
 2. I påvente av revisjonen av TSI-en skal den positive uttalelsen avgitt av Kommisjonen anses å kunne godtas for å dokumentere samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes til vurdering av delsystemer og prosjekter.

Artikkel 7

Statusoversikt

 1. Hver medlemsstat skal sikre at det opprettes og gjennomføres en statusoversikt med sikte på å

a) identifisere barrierer mot tilgjengelighet,

b) gi opplysninger til brukerne,

c) overvåke og vurdere framgangen med hensyn til tilgjengelighet.

Byrået skal opprette og drive en arbeidsgruppe med ansvar for å fremme forslag til anbefaling med hensyn til minstekrav til struktur og innhold i de dataene som skal samles inn til statusoversiktene. Byrået skal framlegge en anbefaling for Kommisjonen, herunder om innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus, regler for registrering av og tilgang til data og regler for egenvurdering og utpeking av de enhetene som er ansvarlige for å levere data. For å identifisere den mest fordelaktige løsningen skal anbefalingen ta hensyn til de beregnede kostnadene og nyttevirkningene ved alle de tekniske løsningene som vurderes. Den skal omfatte et forslag til tidspunkt for opprettelse av statusoversikten.

 1. På grunnlag av anbefalingen nevnt i nr. 2 skal kapittel 7 i vedlegget ajourføres i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF.
 2. Virkeområdet for disse statusoversiktene skal minst omfatte

a) offentlige områder på stasjoner som er særlig beregnet på passasjerer som definert i nr. 2.1.1 i vedlegget,

b) rullende materiell som definert i nr. 2.1.2 i vedlegget.

 1. Statusoversikten skal oppdateres med data om ny infrastruktur og nytt rullende materiell og om fornyelse eller oppgradering som foretas på eksisterende infrastruktur og rullende materiell.

Artikkel 8

Nasjonale gjennomføringsplaner

 1. Medlemsstatene skal vedta nasjonale gjennomføringsplaner, som minst skal inneholde de opplysningene som er oppført i tillegg C i vedlegget, med sikte på gradvis å fjerne alle identifiserte barrierer mot tilgjengelighet.
 2. De nasjonale gjennomføringsplanene skal bygge på eksisterende nasjonale planer og, dersom en slik foreligger, statusoversikten nevnt i artikkel 7, eller enhver annen relevant og pålitelig informasjonskilde. Medlemsstatene bestemmer de nasjonale planenes virkeområde og gjennomføringstempo.
 3. De nasjonale gjennomføringsplanene skal ha en løpetid på minst ti år og skal ajourføres jevnlig, minst hvert femte år.
 4. De nasjonale gjennomføringsplanene skal inneholde en strategi, herunder en prioriteringsregel som fastsetter kriteriene og prioriteringene for stasjoner og enheter med rullende materiell som skal fornyes eller oppgraderes. Denne strategien skal utformes i samarbeid med infrastrukturforvalter(e), stasjonsforvalter(e), jernbaneforetak og ved behov andre lokale myndigheter (herunder lokale transportmyndigheter). Representative brukersammenslutninger, herunder for personer med nedsatt funksjonseller bevegelsesevne, skal rådspørres.
 5. I hver medlemsstat skal prioriteringsregelen nevnt i nr. 4 erstatte den regelen angitt i tillegg B til vedlegget som får anvendelse fram til den nasjonale gjennomføringsplanen i den enkelte medlemsstat er vedtatt.
 6. Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen senest 1. januar 2017. Kommisjonen skal offentliggjøre de nasjonale gjennomføringsplanene og eventuelle senere endringer meldt i samsvar med nr. 9 på sitt nettsted og underrette medlemsstatene om dem gjennom komiteen nedsatt ved direktiv 2008/57/EF.
 7. Innen seks måneder etter at meldingsprosessen er ferdig, skal Kommisjonen utarbeide en sammenlignende oversikt over strategiene i de nasjonale gjennomføringsplanene. På grunnlag av denne oversikten, og i samarbeid med det rådgivende organet nevnt i artikkel 9, skal den identifisere felles prioriteringer og kriterier for å fremme gjennomføringen av TSI-en. Disse prioriteringene skal innarbeides i kapittel 7 i vedlegget under revisjonsprosessen i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF.
 8. Medlemsstatene skal revidere sine gjennomføringsplaner i samsvar med prioriteringene nevnt i nr. 7 innen tolv måneder etter at den reviderte TSI-en er vedtatt.
 9. Medlemsstatene skal melde de reviderte nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i nr. 8 og eventuelle andre ajourføringer av de nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i nr. 3 til Kommisjonen senest fire uker etter at de er godkjent.

Artikkel 9

Rådgivende organ

 1. Kommisjonen skal opprette et rådgivende organ som skal bistå Kommisjonen med nøye overvåking av gjennomføringen av TSI-en. Det rådgivende organet skal ledes av Kommisjonen.

 

 1. Det rådgivende organet skal opprettes senest 1. februar 2015, og skal bestå av

a) de medlemsstatene som ønsker å delta,

b) representative organer fra jernbanesektoren,

c) representative brukerorganisasjoner,

d) Det europeiske jernbanebyrå.

 

 1. Det rådgivende organets oppgaver omfatter

a) overvåking av utarbeidelsen av minstekrav til datastrukturen for statusoversikten,

b) støtte til medlemsstatene i arbeidet med å ferdigstille deres statusoversikter og gjennomføringsplaner,

c) bistand til Kommisjonen med overvåking av gjennomføringen av TSI-en,

d) forenkling av utvekslingen av beste praksis,

e) bistand til Kommisjonen med å finne fram til felles prioriteringer og kriterier for gjennomføringen av TSI-en som nevnt i artikkel 8,

f) dersom det er relevant, anbefalinger til Kommisjonen, særlig for å styrke gjennomføringen av TSI-en.

 

 1. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om virksomheten til det rådgivende organet gjennom komiteen nedsatt ved direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 10

Sluttbestemmelser

Fullstendig overholdelse av TSI-en er obligatorisk for prosjekter som mottar økonomisk støtte fra Unionen for fornyelse eller oppgradering av eksisterende rullende materiell eller deler av dette, eller for fornyelse eller oppgradering av eksisterende infrastruktur, særlig en stasjon eller deler av denne og plattformer eller deler av disse.

Artikkel 11

Oppheving

Vedtak 2008/164/EF oppheves fra 1. januar 2015.

Det får imidlertid fortsatt anvendelse på

a) delsystemer som er godkjent i samsvar med vedtaket,

b) prosjekter for nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som på datoen for kunngjøring av denne forordning er langt framskredne eller omfattes av en avtale som er under gjennomføring,

c) prosjekter for nytt rullende materiell av eksisterende konstruksjon, som nevnt i nr. 7.1.2 i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Før 1. januar 2015 kan det imidlertid gis tillatelse til ibruktaking i samsvar med TSI-en angitt i vedlegget til denne forordning.

Dokumentet har også en rekke tekniske tillegg:

 • Tillegg A: Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne TSI-en Tillegg B: Midlertidig prioriteringsregel for oppgradering/fornyelse av stasjoner
 • Tillegg C: Opplysninger som skal gis i en nasjonal gjennomføringsplan
 • Tillegg D: Vurdering av samtrafikkomponenter
 • Tillegg E: Vurdering av delsystemene
 • Tillegg F: Fornyelse eller oppgradering av rullende materiell
 • Tillegg G: Lydsignaler for utvendige passasjerdører
 • Tillegg H: Diagrammer over prioriterte seter Tillegg I: Diagrammer over rullestolplasser
 • Tillegg J: Diagrammer over frie passasjer
 • Tillegg K: Tabell over korridorbredde for områder som er tilgjengelige med rullestol i rullende materiell
 • Tillegg L: Rekkevidde for en rullestolbruker
 • Tillegg M: Rullestol som kan transporteres på tog
 • Tillegg N: Skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne

 

Les hele TSI-PRM dokumentet på norsk her: file:///C:/Users/Laptop3/Dropbox%20(Universell%20Utforming)/Universell%20Utforming/Tilskudd/2%20Bufdir/2020/Reisekjeden%20buss%20og%20bane/04%20Bakgrunnsinfo/TSI%20PRM%202015.pdf

Bilde av stasjon med informasjonsmonitor, benker, farefelt og ledelinjer.

Figur 12: Høvik stasjon med informasjonsmonitor, farefelt og ledelinjer. (Foto: Banenor v/Terje Borud.)

3.2.2 Fra veiledninger og standarder

Jernbanetransport er et område som dekkes av både standardisering og lovgivning. Det finnes i dag ni europeiske standarder som stiller krav til utforming av personvogner, infrastruktur og annet. I Norge og resten av Europa er særlig standarden Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne vedrørende «personer med nedsatt bevegelighet» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog TSI) viktig. (Personer med nedsatt bevegelighet er i denne sammenheng å forstå som personer med funksjonsnedsettelser). Standarden har lovs kraft i Europa og gjelder siden 2008 på hele det transeuropeiske jernbanesystem. Hver EØS medlemstat skulle vedta forskrifter som oppfylte kravene i TSIen.

TSIen gjelder blant annet teknisk og geografisk virkeområde, infrastruktur og rullende materiell, krav til sikkerhet og pålitelighet og beskrivelse av delsystemer, herunder:

 • funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner;
 • parkeringsmuligheter for personer med nedsatt bevegelighet;
 • hindringsfri gangvei;
 • merking av gangveier;
 • dører og innganger;
 • gulvoverflater;
 • gjennomsiktige hindringer, som glassvegger;
 • krav til samtrafikkomponentene;
 • billettsalg;
 • belysning;
 • nødutganger;
 • alarmer osv.;
 • toaletter;
 • kundeinformasjon;
 • ombordstigningshjelpemidler mv.;
 • samtrafikkomponenter: infrastruktur, rullende materiell;
 • vurdering av samsvar og/eller bruksegnethet: samsvarsvurdering;
 • vurdering av vedlikehold, driftsregler og enkeltvogner, sertifisering og overvåkingssystemer.

Det er gjennomført et omfattende system som skal fungere sammen for å sikre likeverdig tilgang til reise med tog, og en ekstra utfordring er når det settes inn eldre jernbanemateriell på en strekning, som ikke følger oppdaterte krav om universell utforming.

Gjeldende standarder som berører universell utforming innen jernbane omfatter:

 • NS-EN 16584-1:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Generelle krav – Del 1: Kontrast
 • NS-EN 16584-2:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Generelle krav – Del 2: Informasjon
 • NS-EN 16584-3:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Generelle krav – Del 3: Egenskaper for optikk og friksjon
 • NS-EN 16585-1:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell – Del 1: Toaletter
 • NS-EN 16585-2:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell – Del 2: Elementer for å sitte, stå og bevege seg
 • NS-EN 16585-3:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell – Del 3: Korridorer, passasjer og innvendige dører
 • NS-EN 16586-1:2017 Jernbane – Utforming for personer med funksjonsnedsettelser – Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell – Del 1: Trinn for av- og påstigning
 • NS-EN 16586-2:2017 Jernbane – Utforming for personer med funksjonsnedsettelser – Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell – Del 2: På- og avstigningshjelp
 • NS-EN 16587:2017 Jernbane – Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne – Krav til hindringsfrie ruter for infrastruktur
 • EN 301549 Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester tar opp de funksjonelle tilgjengelighetskravene som gjelder for IKT-produkter og -tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrene og evalueringsmetodikken for hvert tilgjengelighetskrav i en form som er egnet for bruk i offentlige anskaffelser i Europa.  Standarden er ment å brukes med webbaserte teknologier, ikke-webteknologier og hybrider som bruker begge deler. Den dekker både programvare og maskinvare samt tjenester. Det er ment for bruk av både leverandører og innkjøpere. Forholdet mellom det nåværende dokumentet og de grunnleggende kravene i direktiv 2016/2102 om tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner av offentlige organer er gitt i vedlegg A. Det nåværende dokumentet inneholder de nødvendige funksjonskravene og gir et referansedokument slik at hvis prosedyrer etterfølges av ulike aktører, er resultatene av testingen like og tolkningen av disse resultatene er klare. Testbeskrivelsene og evalueringsmetodikken som inngår i det nåværende dokumentet, er utarbeidet til et detaljnivå som er i samsvar med ISO/IEC 17007:2009, slik at samsvarstesting kan gi avgjørende resultater. Standarden foreligger på norsk i 2021. 

 

3.2.3 Brukerbehov

Mens alle har de samme behovene for en godt tilgjengelig reisekjede, er det viktig at man har forståelse for at ulike personer møter ulike barrierer i forbindelse med reiser med offentlig transport. I det følgende går vi gjennom de typiske utfordringene som passasjerer med ulike funksjonsnedsettelser har.

Passasjerer med synsnedsettelser:

 • Orienteringsvansker, som å vite tog som ankommer plattformen, finne inngangsdører på togvognen og annet.
 • Finne veien i stasjonsbygninger, terminaler og annen infrastruktur.
 • Mangel på tilgjengelig informasjon, bl.a. formidling i lydformat, skilt med god luminanskontrast og tilpasset bokstavhøyde.
 • Mangel på definerte gangsoner og taktile ledelinjer.
 • Mangel på tydelige kontrastmarkeringer på trapper, stolper, heiser og utspring.
 • Belysning.

Passasjerer med nedsatt hørsel:

 • Mangel på skriftlig formidling av informasjon, herunder sanntidsinformasjon i visuelt format, som alternativ der denne gis over høyttaler.
 • Gjenklang og vanskelig akustikk, for eksempel i terminaler og på stasjoner.
 • Belysning.

Passasjerer med nedsatt bevegelsesevne:

 • Mangel på trinnfri på- og avstigning på togvogner.
 • Mangel på trinnfri atkomst til stasjoner og perronger.
 • Ukorrekt betjeningshøyde på automater og annet.
 • Mangel på tilstrekkelig med hvileplasser.
 • Plass til rullestoler på togvogner.
 • Mangelfullt vedlikehold av uteområder knyttet til toglinjer, for eksempel snømåking.

Passasjerer med kognitive og sensoriske utfordringer

 • Informasjon som ikke er enkel å oppfatte og forstå.
 • Forstyrrende inntrykk som lys og lyd i stasjonsområdet og tilhørende lokaler.
 • Uoversiktlig orienterbarhet.
 • Manglende klar informasjon når det f.eks. gjelder betjening av betalingsautomater.
 • Ukorrekt brukergrensesnitt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Passasjerer med allergier

 • Allergiske reaksjoner på grunn av lukter, dyr, planter, materialer i setetrekk, gardiner og polstring i togvogner, samt utslippsgasser fra transportmidlene.
 • Dårlig luftkvalitet på for eksempel stasjoner osv.
 • Mat som ikke er merket for allergikere.

3.2.4 Anbefalinger

 • Informasjon:
 • Informasjon i forbindelse med togreiser bør foreligge i flere format, herunder visuelt og auditivt format.
 • Informasjon bør omfatte tilgjengelighet til toget som skal brukes, om det er behov for bruk av rampe, om det er plass til å bevege seg mellom seterader med rullestol osv.
 • Reiseinformasjon bør være i klart språk og kunne mottas på flere plattformer, som mobilapplikasjon, nettside osv. Bruk av symboler og ikoner er også anbefalt.
 • Gangvei til stasjon bør ha minst mulig høydeforskjell (maks 1:12 på korte strekninger) og overgang mellom fortau og gangfelt ikke høyere enn 2.5 cm i høyde.
 • For synshemmede er det viktig at det er en høydeforskjell mellom gangvei og veibane slik at man ikke risikerer å bevege seg ut i veibanen.
 • Vedlikehold av gangveier ved bl.a. feiing av snø og is og et fast og sklisikkert dekke er også sentrale tiltak, ved siden av krav til visuell og taktil avgrensning og belysning[i].
 • Togstasjon bør ha direkte atkomst uten nivåforskjeller.
 • Sitteplasser, ledelinjer, trinnfri atkomst inn på toget gjennom tilstrekkelig høyde på kantsteiner og kontrastbruk må vektlegges for å sikre universell utforming.
 • Togplattform og stasjon bør ha plass til rullestol og være godt vedlikeholdt året rundt.
 • Billettautomater bør ha en betjeningshøyde som tillater bruk fra rullestol; mellom 75 centimeter og 130 centimeter over gulvet. Da kan automaten brukes av både stående og sittende personer.
 • Automater bør plasseres slik at de er enkle å finne, komme seg fram til og betjene, uavhengig av tid på døgnet eller lys- og værforhold.
 • Høyden på automaten kan være justerbar, men må ligge innenfor 75 og 130 centimeter over gulvet. Du kan for eksempel montere betalingsterminalen på en teleskopstang, som brukeren kan justere etter eget ønske.
 • Togvogner bør lavgulv/laventré med en rampe som sikrer trinnfri på- og avstigning for alle passasjerer til togvognene.
 • Riktig bruk av kontrastfarger og avsatte plasser for rullestol og førerhund er viktig.

[i] Se bl.a. prEN 15209 Specification for tactile paving surface indicators. CEN 2005